2

Onze opdracht: De studie van alle vraagstukken inzake het auteursrecht, hervormingen en verbeteringen van de bestaande wetgeving die nuttig zouden zijn (en dit zowel in België, in de Europese Unie als op internationaal niveau), alsook de studie van de buitenlandse wetgevingen.

Onze activiteiten

Studiedagen

De BVA organiseert jaarlijkse studiedagen

Lunchcauserieën

De BVA organiseert tevens diverse lunchcauserieën per jaar omtrent actuele thema’s in het auteursrecht.

Leden

De leden van de BVA hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de BVA (gratis voor de lunchcauserieën en tegen een gunsttarief voor de andere activiteiten), evenals aan congressen en studiedagen van de ALAI.
Het lidgeld bedraagt momenteel :
• Natuurlijke personen : 150 €
• Rechtspersonen : 325 €.
U wenst lid te worden ?

Association Litteraire et Artistique Internationale (alai)

In 1878 werd in Parijs op initiatief van de Société des Gens de Lettres en onder het erevoorzitterschap van Victor Hugo de Association Littéraire et Artistique Internationale, kortweg de ALAI opgericht. Deze vereniging had tot doel de totstandkoming van een internationale overeenkomst voor de bescherming van het auteursrecht aan te moedigen. Acht jaar later, op 9 september 1886, zag de Conventie van Bern het licht. Tot vandaag verenigt ALAI de meest eminente theoretici van het auteursrecht en practici die de belangen van de auteurs of hun rechtbebbenden vertegenwoordigen en dit in meer dan 20 landen.
Sinds de oprichting werkt de ALAI rechtstreeks samen met internationale organisaties zoals de WIPO, de UNESCO en de Europese Unie. Zij verstrekt adviezen over voorstellen die door deze instanties worden uitgewerkt en over de evolutie van het internationale auteursrecht.
ALAI houdt jaarlijks een internationaal congres.
Wanneer u zich aansluit bij de BVA, wordt u automatisch lid van de ALAI.